За нас

Сдружение с нестопанска цел ТАЛАНТС

Сдружение Талантс е сдружение с нестопанска цел в частна полза, което осъществява дейности в следните направления:

-подготовка и управление на проекти финансирани по европейски и национални програми;
-развиване и повишаване на интелектуалната, творческата и физическата култура; 
-сътрудничество на национално и международно ниво с цел разработване и развитие на дейности за обогатяване и утвърждаване на личностните качества на човек и неговото интелектуално и емоционално израстване; 
-провеждане на информационни кампании, семинари и курсове, фестивали, насочени към разширяване на знанията и уменията, обмяната на опит и международното сътрудничество; 

-съдействие за интеграция на уязвими групи;

-опазване и опознаване на природното и историческо наследство на България; 

-разпространение на принципите на здравна, емоционална, интелектуална култура, спорт, правилен хранителен режим и други.

Екипът на сдружението включва специалисти в следните области: туризъм, предприемачество, реклама и връзки с обществеността, управление на проекти, култура и изкуство, образование и обучение. Членовете на сдружението имат дългогодишен опит като координатори и тренери в редица европейски проекти както в България “Еcology of thought”, “Hello Black sea!”, така и в Франция, Германия и Италия. През последните години работят и по образователни и арт проекти в домове за деца лишени от родителска грижа както и такива с увреждания. Активно участват в разработването, планирането и реализирането на множество международни и национални изложения и прояви, концерти и изложби : Фестивал “Беглика”, “Въздухари”, “Butterfly Fest”. 

Scroll Up